0 زبان
عواقب اخراج غیر قانونی کارگر
عواقب اخراج غیر قانونی کارگر

اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی اخراج کند، بر اساس ماده 20 قانون کار، کارگر باید ظرف مدت 30 روز به اداره کار مراجعه کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه کند؛ اداره کار کارفرما را فرا خوانده و در این خصوص از وی توضیح می‌خواهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی باشد که کارفرما تنها مکلف به پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر است اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، در این صورت، اداره کار حکم به بازگشت کارگر به محل کار خود را صادر می‌کند. اگر کارگر پس از صدور رای قطعی از بازگشت به کار امتناع کند یا تمایلی به بازگشت به محیط قبلی را نداشته باشد، در این صورت، کارفرما مکلف است از
تاریخ اخراج حقوق کارگر را پرداخت کرده و به ازای هر سال سابقه کار ، معادل 45 روز حقوق به عنوان حق سنوات به وی پرداخت کند.
موارد خاتمه قرارداد کار و نحوه استعفا از کار ویا انصراف از کار
۱. فوت ،بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر.
۲. انقضای مدت در قرارداد کار با مدت موقت و عدم تجدید آن
۳. پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین
۴. فسخ قرارداد کار به نحوه مقرر در متن قرارداد
۵.کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فناوری.
۶. استعفای کارگر و یا اخراج کارگر (ماده ۲۱ قانون کار).
آثار اخراج و استعفای کارگر در قانون کار
همانطور که بیان گردید قرارداد کار عقد لازمی است که طرفین آن در هر زمانی اختیار خاتمه دادن به آن را ندارند،
برهم زدن قرارداد کار از جانب کارفرما، اخراج کارگر و برهم زدن قرارداد کار از جانب کارگر، استعفای کارگر می باشد.
که نتیجه حاصل از این اقدامات فسخ قرارداد کار است.
که هر یک دارای شرایط آثار و ضمانت اجراهایی هستند.
عوامل اخراج کارگران:
تغییر در وضعیت مالی کارفرما و تغییرات عمده در شرایط اقتصادی کشور و شرایط کار هر یک می تواند به عنوان عاملی برای اخراج کارگران محسوب شود.
زیرا هزینه ها و میزان حقوق و مزایای حاصل از اجرای قرارداد کار ارتباط مستقیمی با تعداد کارگران دارد. که در برخی شرایط خاص کارفرما چاره ای جز اخراج کارگران و فسخ قرارداد کار ندارد.
عدم کارایی کارگر و عدم مهارت او در کار مورد نظر،یکی دیگر از دلایل اخراج کارگر عدم کارایی کارگر و عدم مهارت او در کار مورد نظر می باشد.
که کارفرما برای جلوگیری از ورود ضرر و زیان و اجرای صحیح موضوع قرارداد کار مجبور به اخراج کارگر می شود.
به طور کلی برای اخراج کارگر نیاز بهوجود دلایل موجه و طی مراحل قانونی خاصی می باشد.
طرفین قرارداد کار باید توجه داشته باشند در موقع انعقاد قرارداد در خصوص تمامی موارد مهم(مدت قرارداد، حقوق و مزایا ،پرداخت خسارات، موضوع قرارداد، چگونگی اجرای تعهدات، مرخصی ها و ...)  با یکدیگر توافق نمایند و تمامی موارد را به طور کتبی در قرارداد کار درج نموده و امضا نمایند.
 مسلماً برای آگاهی از حقوق و مزایای ناشی از قرارداد کار واخراج قرارداد کار معین و تکالیف متقابل میان طرفین نیاز به یکمشاوره حقوقی قرارداد کاروجود خواهد داشت.
دلایل غیر موجه و غیرمنطقی برای اخراج کارگر
مواردی که باعث می شود قرارداد کاری میان کارفرما و کارگر به تعلیق در بیاید و کارفرما حق اخراج کارگر را نداشته باشد. عبارتست از:
چنانچه کارگاهی به واسطه ی حوادث غیر قابل پیش بینی برای مدتی تعطیل گردد.چنانچه کارگری از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.کارگری به خدمت سربازی اعزام گردد.کارگری برای مدتی حبس یا توقیف شود.
حال اگر بعد از رفع موانع و برگشت کارگر به محل کار، کارفرما از پذیرش وی امتناع ورزد، این اقدام کارفرمادر رابطه با اخراج کارگر غیر قانونی بوده و بایستی پذیرای مسئولیت در این رابطه باشد.
همچنین اگر قبل از اتمام قرارداد، کارفرما کارگرش را به هر علتی اخراج نماید، باز هم کار وی غیر قانونی تلقی شده و بایستی پذیرای مسئولیت باشد.
چنانچه کارفرمایی به محض دیدن تخلف از کارگر، حقوق کارگر را نداده و قرارداد را به هم بزند، کارگر می تواند به اداره ی کار مراجعه کند.. حال اگر اداره ی کار این اخراج را موجه اعلام کند، کارفرما باید برای هر سال سابقه، سنواتی برابر 1 ماه حقوق به ایشان پرداخت نماید.
چنانچه اداره کار، این اخراج را غیرموجه اعلام کرد، حکم برگشت به کار و همچنین پرداخت حقوق زمان اخراج را صادر می نماید.
 بررسی اخراج کارگران در قراردادهای کار بلند مدت و کوتاه مدت:
معمولا در قراردادهای کوتاه مدت، کارفرما اقدام به اخراج کارگران نمی کند، زیرا طی نمودن مراحل قانونی و توجیه اقدام خود مستلزم صرف زمان بیشتری می باشد. لذا ترجیح می دهد صبر کند تا مدت قرارداد پایان یابد.
ولی در قراردادهای بلند مدت یا دائمی و یا در موارد خاصی که کارفرما بنابر هر دلیلی مجبور به اخراج کارگر شود،
باید مراحل قانونی آن را طی نماید و حقوق و مزایای کارگر را پرداخت کند.
در غیر این صورت با ضمانت اجراهای قانون کار مواجه می شود.
تکلیف کارفرما در زمان تعلیق کارگر مبرا چیست؟
ماده ی 18 قانون کار در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر می گوید: اگر کارفرمایی از کارگرش به کمیته ی انضباطی شکایت نماید ولی باعث محکومیت کارگر نگردد و کارگر تبرئه گردد، کارفرما بایستی دستمزد دوره ی توقیف و زمان تعلیق وی را بپردازد. همچنین باید حق بیمه ی وی را به اداره ی تامین اجتماعی پرداخت نماید.
در صورت تعلیق قرارداد کار، کارفرما باید پنجاه درصد از حقوق ماهانه ی کارگر را به خانواده ی وی ( در صورتی که کارگر توقیف شده باشد) پرداخت نماید.
عواقب اخراج غیر قانونی نیروی کار
در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر می توان گفت که طبق ماده ی 20 قانون کار، چنانچه کارگر طبق دلایل موجه و مراحل قانونی اخراج شده باشد، کارفرما فقط مکلف به پرداخت حقوق قانونی کارگر است. حال اگر کارفرما برای اخراج کارگر خود علت موجهی نداشته باشد، باید طبق قانون هیئت تشخیص( اداره ی کار) حکم برگشت به کار کارگرش را به محل کار خویش صادر کند.
چنانچه کارگر بعد از آمدن رای قطعی دادگاه مبنی بر بازگشت به کار امتناع ورزید یا تمایلی برای برگشت به کار نداشت، در این صورت کارفرما باید برای هر یک سال سابقه کار، حق سنواتی معادل 45 روز از حقوق را به او پرداخت نماید.
البته در حالت عادی، طبق ماده ی 27 قانون کار، این حق سنوات معادل 1 ماه آخرین حقوق بدست می آید. این در حالی است که اگر کارگری اخراج گردد، حق سنواتش به میزان سابقه، معادل چهل و پنج روز محاسبه می گردد.
نکاتی در رابطه قرارداد کار و اخراج کارگر
ما در اینجا به ذکر نکاتی در رابطه با قرارداد کار و اخراج کارگر می پردازیم. این نکات عبارتند از:
اخراج کارگر دایم به جز در حالت قصور و تایید شورای کار امکان پذیر نمی باشد. راه اخراج کارگر متخلف، تشکیل پرونده برای کارگر و گزارش هر گونه تخلف به کمیته ی انضباطی است. همچنین می توان خطاهای کاری را از طریق نصیحت به نظم هدایت نمود.
چنانچه کارگری کارفرمای خود را تهدید به قصور و خراب کاری نماید، تا جرمی صورت نگیرد، کارفرما نمی تواند او را اخراج کند. چرا که اخراج وی وجه قانونی نداشته و تنها تهدید نمی تواند دلیلی برای اخراج باشد. مگر کارفرما به گونه ای این تهدید را اثبات نماید. حال اگر کارفرما دلایلی کافی برای این کار بیاورد. مثل این که از شهادت کارگران استفاده کند و … می تواند به واسطه ی کمیته ی انضباطی نسبت به اخراج کارگر اتخاذ تصمیم کند.
هنگامی که به علت تعطیلی کارگاه یا شرکت، کارگری اخراج شود، چنانچه به تشخیص کمیته ی انضباطی امکان بازگشایی آن وجود نداشته باشد، اخراج کارگر موجه محسوب شده و وی مستحق دریافت مزایا خواهد بود.
چنانچه در قراردادهای دایمی، یک دوره ی آزمایشی مقرر شده باشد، کارفرما نمی تواند بدون تایید کمیته ی انضباطی کارگر را اخراج نماید.اگر کارگری استعفای خودش را اعلام کند ولی کارفرما با استعفای او موافقت نکند. ولی از آن طرف هم از ورود وی به کارگاه ممانعت به عمل بیاورد، این کار وی در حکم اخراج کارگر از سوی کارفرما به حساب می آید. چنانچه کمیته ی انضباطی رای به بازگشت به کار را بدهند ولی کارگر تمایل به کار نداشته باشد، می تواند از مزایای ماده ی 165 ( حقوق به نسبت سابقه ی خدمت و هر سال چهل و پنج روز مزد) برخوردار بشود.
 
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال