0 زبان

سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند، چقدر است؟ قسمت سوم

سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند، چقدر است؟ قسمت سوم
سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند، چقدر است؟ قسمت...

سهم ارث ورثه و کسانی که ارث میبرند، چقدر است؟ قسمت سوم و آخر 
در ادامه این مطلب تلاش شده است که با بیان کلیات مقررات ارث سهم هر کدام از ورثه در فروض مختلف محاسبه شود به نحوی که مخاطب با مطالعه این مطلب بتواند سهم کلیه ورثه را محاسبه نماید. مثلا سهم دختر، پسر، مادر، پدر و همسر از ارث و اموال باقی مانده از متوفی.
طبقه سوم کسانی که ارث میبرند:
این طبقه عبارتنداز: عمو‌ها و عمه‌ها و خاله‌ها و دایی‌ها و فرزندان آن‌ها:
وراث طبقه سوم در صورتی ارث می‌برند که در طبقات اول و دوم وارثی وجود نداشته باشد.
باید توجه کرد هر یک از وراث طبقه سوم اگر تنها باشند تمام ارث را می‌برند.
اعمام (عمو‌ها و عمه ها) و اخوال (خاله‌ها و دایی ها):
اگر میت اعمام یا اخوال ابویینی (عمو‌ها و عمه‌ها پدر و مادری) داشته باشد اعمام یا اخوال ابی (خاله‌ها و دایی‌ها پدری) ارث نمی‌برند و در صورت نبودن و در صورت نبودن اعمام یا اخوال ابوینی اعمام یا اخوال ابی حصه آن‌ها را می‌برند.
هر گاه وراث متوفی چند نفر عمو یا چند نفر عمه باشند ترکه بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود در صورتی که همه آن‌ها ابوینی یا همه ابی یا همه امی باشند.
هر گاه عمو و عمه با هم باشند در صورتی که همه امی باشند ترکه را بالسویه تقسیم می‌نمایند و در صورتی که همه ابوینی یا امی باشند حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.
در صورتی که اعمام امی و اعمام ابوینی یا ابی باهم باشند عمو یا عمه امی اگر تنها باشند سدس ترکه به او تعلق می‌گیرد و اگر متعدد باشند ثلث (یک سوم) ترکه و این ثلث (یک سوم) را مابین خود بالسویه تقسسم می‌کنند و باقی ترکه به اعمام ابوینی یا ابی می‌رسد که در تقسیم ذکور دو برابر اناث می‌برند.
هرگاه وراث متوفی چند نفر دایی یا چند نفر خاله یا چند نفر دایی و چند نفر خاله باهم باشند ترک بین آن‌ها بالسویه تقسیم می‌شود خواه همه ابوینی (پدر و مادری) خواه همه ابی (پدری) و خواه همه امی (مادری) باشند.
اگر وراث میت دایی و خاله ابی یا ابوینی یا دایی خاله امی باشند طرف امی اگر یکی باشد سدس ترکه را می‌برد و اگر متعدد باشد ثلث (یک سوم) آن را می‌برند و بین خود بالسویه تقسیم می‌کنند. مابقی مال دایی و خاله‌های ابوینی یا ابی است که آن‌ها هم بین خود بالسویه تقسیم می‌نمایند
اگر برای میت یک یا چند نفر اعمام یا یک یا چند نفر اخوال باشد ثلث (یک سوم) ترکه به اخوال و دوثلث آن به اعمام تعلق می‌گیرد. تقسیم ثلث (یک سوم) بین اخوال بالسویه به عمل می‌آید لیکن اگر بین اخوال یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اخوال به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلت (یک سوم) آن حصه به آن‌ها داده می‌شود و در صورت اخیر تقسیم بین آن‌ها باسویه به عمل می‌آید. در تقسیم دو ثلث (یک سوم) بین اعمام (عمه‌ها و عموها) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود یک اگر بین اعمام (عمه‌ها و عموها) یک نفر امی باشد سدس (یک ششم) حصه اعمام به او می‌رسد و اگر چند نفر امی باشند ثلث (یک سوم) آن حصه به آن‌ها می‌رسد و در صورت اخیر آن ثلث (یک سوم) را بالسویه تقسیم می‌کنند. در تقسیم پنج سدس (یک ششم) و یا دو ثلث (یک سوم) که از حصه اعمام (عمو و عمه ها) باقی می‌ماند بین اعمام ابوینی عمه‌ها و عمو‌های پدر و مادری) یا ابی (پدری) حصه ذکور (آقایان) دو برابر اناث (خانم ها) خواهد بود.
فرزندان اعمام و اخوال:
با وجود اعمام (عمو‌ها و عمه ها) و اخوال خاله‌ها و دایی ها) اولاد (فرزندان) آن‌ها ارث نمی‌برند مگر در صورت انحصار وراثت به یک پسرعموی ابوینی (پدر و مادری) با یک عموی ابی (پدری) تنها که فقط در اینصورت پسر عمو، عمو را از ارث محروم می‌کند لیکن اگر با پسرعموی ابوینی خاله (دایی) یا خاله (خواهر مادر) باشد یا اعمام متعدد باشند ولو ابی تنها، پسر عمو ارث نمی‌برد.
کسانی که به واسطه خویشاوندی سببی ارث میبرند:
پس از بررسی طبقات وراثی که به واسطه قربت نسبی ارث می‌برند باید به بررسی شرایط زوج و زوجه بپردازیم که به واسطه قرابت سببی همراه وراث دیگر در هر طبقه‌ای که باشند اگر زوجیت آن‌ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می‌برند.
ارث زوج:
نصف (یک دوم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) نداشته باشد.
ربع (یک چهارم) ترکه برای زوج است در صورتی که میت اولاد (فرزند) یا اولاد اولاد (نوه) داشته باشد.
ارث زوجه:
زوجه درصورت فرزند دار بودن زوج ثمن (یک هشتم) از عین اموال منقول و ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد.
زوجه در صورت فرزند دار نبودن زوج ربع (یک چهارم) از عین اموال منقول و ثمن (یک هشتم) از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد.
در صورت تعدد زوجات، ربع (در صورت فرزند دار نبودن زوج) یا ثمن (در صورت فرزند دار بودن زوج) ترکه تعلق به زوجه دارد که بین آن‌ها بالسویه (به طور مساوی) تقسیم می‌شود. 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال